KT-TRIGB1
กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุน ในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารการเงิน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 มกราคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1257 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
205,822,263 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง