ASP-DGOV-I
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 พฤศจิกายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4070 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4071 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
0 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง