ASP-EUPROP
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Europe Real Estate (กองทุนหลัก) กองทุนหลัก บริหารและจัดการโดย AXA Investment Managers Paris บริษัทจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Capitalization สกุลเงิน Euro - กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 สิงหาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4603 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6023 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
31,916,421 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง