BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 126 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% 0.20% 267,145,900 21/09/2566
0.40% -4.46% 1,614,065,037 21/09/2566
-1.39% -11.00% 729,583,603 21/09/2566
-1.90% -7.74% 5,893,739,953 21/09/2566
-0.86% -7.06% 1,865,742,784 21/09/2566
BKA
-1.20% -5.45% 2,836,695,166 21/09/2566
-1.19% -5.37% 726,026,970 21/09/2566
BKD
-1.27% -10.52% 3,408,432,478 21/09/2566
-1.29% -2.73% 439,138,445 21/09/2566
-0.02% -3.58% 3,234,626,344 21/09/2566
2.99% -6.62% 195,753,913 21/09/2566
-0.75% -2.82% 216,578,592 21/09/2566
BTK
1.10% 2.32% 630,205,501 21/09/2566
BTP
-0.88% -3.11% 9,022,896,779 21/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% - 3,455,753,077 21/09/2566
0.13% 1.01% 91,135,226,376 21/09/2566
0.14% 1.10% 1,612,333,039 21/09/2566
0.12% 1.01% 34,672,721,854 21/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.37% 630,160,147 20/09/2566
-0.13% 1.18% 18,864,417,219 21/09/2566
-0.10% 1.37% 22,499,413,357 21/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% - 6,946,905,339 30/08/2566
- - 3,451,558,295 21/09/2566
- - 4,663,375,326 21/09/2566
- - 5,748,161,311 21/09/2566
- - 2,265,151,509 21/09/2566
0.14% - 4,052,596,829 13/09/2566
0.15% - 8,097,305,532 21/09/2566
0.15% - 3,488,914,473 21/09/2566
0.14% - 5,782,243,384 21/09/2566
0.14% - 3,465,865,776 21/09/2566
0.13% - 3,169,985,983 21/09/2566
0.08% - 5,704,694,522 21/09/2566
0.08% - 3,458,693,397 21/09/2566
0.15% - 8,967,424,689 21/09/2566
0.15% - 9,271,957,732 21/09/2566
0.14% - 8,260,994,809 21/09/2566
0.13% - 13,822,235,582 21/09/2566
- - 6,084,140,233 21/09/2566
0.71% 2.10% 149,447,347 19/09/2566
2.44% 2.99% 49,396,159 19/09/2566
0.17% - 11,499,104,705 09/08/2566
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
0.15% - 4,822,832,466 23/08/2566
0.13% - 8,113,386,414 29/08/2566
0.14% - 7,881,803,855 07/09/2566
0.17% - 8,401,327,284 21/09/2566
- - 11,350,522,118 21/09/2566
- - 6,954,908,098 21/09/2566

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.92% -5.95% 233,085,660 21/09/2566
0.66% -1.18% 474,433,321 21/09/2566
-0.10% -1.03% 4,298,606,757 19/09/2566
1.55% 1.15% 478,504,369 19/09/2566
0.45% 0.27% 339,999,688 19/09/2566
0.90% 0.69% 598,155,188 19/09/2566
-0.38% 0.05% 8,695,650,625 21/09/2566
0.10% -0.96% 2,794,709,822 19/09/2566

กองทุนรวม SSF
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% -1.44% 69,553,052 20/09/2566
-0.67% - 113,975,737 19/09/2566
-1.76% -18.79% 362,974,889 20/09/2566
0.35% - 14,237,966 19/09/2566
-1.21% -5.57% 3,208,014,686 21/09/2566
1.72% -4.03% 994,794,438 19/09/2566
1.93% - 41,649,271 19/09/2566
1.59% 6.61% 150,844,569 19/09/2566
-0.11% -1.26% 299,093,291 19/09/2566
2.25% 14.58% 387,951,970 19/09/2566
-0.92% -6.60% 2,288,881,371 21/09/2566
1.02% 2.24% 316,875,033 19/09/2566
3.23% 8.47% 127,204,705 19/09/2566
6.90% - 215,410,852 20/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.32% -4.04% 7,183,339,194 21/09/2566
-0.68% -10.13% 43,274,771,840 21/09/2566
-0.85% -8.24% 23,848,618,382 21/09/2566
-0.85% -2.93% 1,146,122,001 21/09/2566

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% -1.16% 4,397,539,753 21/09/2566
1.23% 0.55% 879,394,413 21/09/2566
-0.21% -0.96% 485,097,787 20/09/2566
0.19% -4.16% 2,935,315,799 21/09/2566
-0.64% -1.59% 7,405,377,964 19/09/2566
-2.45% -24.08% 3,115,465,278 20/09/2566
0.57% - 128,197,856 19/09/2566
-0.66% -10.12% 12,207,772,459 21/09/2566
-0.72% -8.96% 21,193,082,698 21/09/2566
-0.23% 1.23% 10,083,575,614 21/09/2566
1.86% -4.81% 410,796,258 19/09/2566
2.99% 11.20% 1,565,342,833 19/09/2566
2.11% - 177,620,426 19/09/2566
4.39% 10.92% 1,641,141,328 21/09/2566
1.63% 6.67% 359,874,842 19/09/2566
4.56% 2.76% 1,695,593,310 20/09/2566
2.47% 15.22% 8,851,829,190 19/09/2566
-0.56% -7.82% 252,790,536 21/09/2566
1.54% 0.35% 35,492,328 19/09/2566
0.44% 0.08% 76,851,993 19/09/2566
0.76% 0.24% 83,388,733 19/09/2566
1.21% 2.80% 1,554,725,616 19/09/2566
-0.09% -3.58% 3,479,180,668 21/09/2566
2.99% -6.54% 1,191,591,611 21/09/2566
-0.84% -2.87% 4,392,561,203 21/09/2566
3.41% 8.25% 349,381,135 19/09/2566
7.13% 5.76% 2,587,567,040 21/09/2566
-0.96% -7.40% 8,499,612,072 21/09/2566
0.15% 1.07% 5,118,185,534 21/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -0.58% 5,115,521,104 20/09/2566
4.18% 3.10% 1,123,941,911 20/09/2566
-0.65% -1.66% 5,363,479,973 19/09/2566
-1.79% -19.52% 6,341,483,871 20/09/2566
0.57% - 3,466,239,165 19/09/2566
-0.16% -10.84% 679,079,821 19/09/2566
1.87% -4.20% 2,209,571,596 19/09/2566
2.96% 10.97% 3,196,955,580 19/09/2566
2.12% -11.95% 272,548,671 19/09/2566
1.62% 7.79% 1,997,522,369 19/09/2566
2.42% 15.60% 8,252,559,783 19/09/2566
1.36% 0.80% 637,643,843 20/09/2566
-0.38% - 697,823,846 19/09/2566
1.13% 2.70% 4,120,094,390 19/09/2566
1.12% 6.73% 1,759,294,444 19/09/2566
6.52% 4.61% 3,018,715,624 21/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.45% 10.77% 1,125,110,394 21/09/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -6.66% 1,364,633,701 21/09/2566
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th