PRINCIPAL iPROPEN-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund -Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 พฤศจิกายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9180 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9973 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
976,879,475 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/12/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง