KT-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 ตุลาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9741 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9742 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
24,030,563 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง