KT-HiDiv-A
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Large Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 พฤษภาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3854 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4559 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
12,471,767 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง