LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 169 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.16% -2.11% 190,006,117 22/03/2566
-4.16% -5.59% 27,951,991 22/03/2566
-4.14% -1.83% 490 22/03/2566
-4.17% -1.81% 8,107,190 22/03/2566
-4.17% -3.96% 199,387,018 22/03/2566
-4.16% -2.11% 4,895,233 22/03/2566
-3.25% 0.71% 289,288,861 22/03/2566
-3.25% -1.21% 57,919,024 22/03/2566
-3.25% 0.71% 6,853,955 22/03/2566
-3.25% 0.71% 5,529,114 22/03/2566
-3.56% -1.07% 195,794,075 22/03/2566
-3.56% -3.00% 56,278,527 22/03/2566
-3.56% -1.07% 5,109,622 22/03/2566
-3.55% - 39,825 22/03/2566
-3.56% -1.07% 14,497,187 22/03/2566
-3.71% -0.01% 37,282,541 22/03/2566
-3.71% -2.49% 30,364,050 22/03/2566
-3.71% -0.01% 9,521,897 22/03/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 0.55% 1,638,336,379 22/03/2566
0.09% 0.56% 308,311,458 22/03/2566
0.11% 0.69% 1,631,830,074 22/03/2566
0.09% 0.52% 160,576,079 22/03/2566
0.10% 0.58% 3,528,185,613 22/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 0.48% 150,172,566 22/03/2566
0.31% 0.48% 378,014 22/03/2566
0.31% 0.48% 22,177 22/03/2566
0.39% 0.78% 606,859,388 22/03/2566
0.31% 0.48% 2,688,960 22/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565
0.05% - 252,881,409 22/03/2566
- - 201,282,580 22/03/2566
0.53% - 153,700,973 22/03/2566

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.77% - 23,261,716 21/03/2566
-3.30% -1.65% 146,850,322 22/03/2566
-2.42% -5.25% 375,489,292 22/03/2566
-3.72% 0.75% 23,913,940 22/03/2566
-5.01% -2.36% 8,103,865 22/03/2566
-3.72% 0.75% 25,267,383 22/03/2566
-3.18% -2.85% 237,377,451 22/03/2566
-4.10% -5.63% 226,235,170 22/03/2566
-0.02% -3.45% 3,479,564,259 28/02/2566
-1.84% -13.27% 102,925,733 20/03/2566
-1.84% -14.23% 69,203,929 20/03/2566
-1.84% -13.27% 5,940,074 20/03/2566

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.91% - 195,359 21/03/2566
-8.91% - 817,330 21/03/2566
-3.01% - 164,632 21/03/2566
-3.01% - 454,133 21/03/2566
-6.73% - 358,721 21/03/2566
-6.73% - 503,914 21/03/2566
-6.86% -9.26% 943,780 21/03/2566
-6.86% -11.49% 1,488,871 21/03/2566
-3.08% -22.30% 12,106,888 21/03/2566
-3.08% -23.04% 14,058,035 21/03/2566
-3.98% - 85,456 21/03/2566
-3.98% - 916,491 21/03/2566
0.08% - 1,722,683 22/03/2566
-3.32% -10.81% 1,174,622 22/03/2566
-3.32% -12.37% 2,231,604 22/03/2566
-4.04% -5.49% 91,288,713 22/03/2566
0.11% - 876,989 22/03/2566
-3.56% -1.07% 20,463,535 22/03/2566
-3.56% -3.00% 15,515,012 22/03/2566
-15.07% - 98,524 21/03/2566
-15.07% - 175,993 21/03/2566
-6.02% - 632,780 21/03/2566
-6.02% - 545,377 21/03/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.04% -5.48% 51,993,120 22/03/2566

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.29% 0.47% 37,236,434 22/03/2566
-3.29% -1.12% 58,677,886 22/03/2566
-4.11% -5.20% 289,156,512 22/03/2566
-3.76% -1.35% 63,784,130 22/03/2566
-3.76% -3.09% 98,129,958 22/03/2566

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.01% -21.50% 23,639,727 21/03/2566
-3.27% -1.10% 311,698,201 22/03/2566
-3.10% -21.73% 138,429,411 21/03/2566
-0.53% -10.26% 16,970,266 20/03/2566
0.59% 0.34% 535,013,515 22/03/2566
0.01% - 13,923,509 22/03/2566
-5.51% -6.37% 303,012,746 22/03/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
73 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.91% -21.26% 307,003,094 21/03/2566
-8.91% -23.13% 143,459,483 21/03/2566
-8.91% -21.26% 23,158,018 21/03/2566
-3.01% -31.12% 313,150,515 21/03/2566
-3.01% -31.11% 110,861,839 21/03/2566
-3.01% -31.12% 6,821,237 21/03/2566
-4.60% -31.34% 40,238,648 21/03/2566
-4.59% -32.26% 90,823,253 21/03/2566
-4.59% -31.34% 3,420,630 21/03/2566
-4.59% -31.34% 3,095,961 21/03/2566
-6.73% - 68,628,473 21/03/2566
-6.73% - 78,958,787 21/03/2566
-6.73% - 389,233 21/03/2566
-6.68% -23.07% 11,982,185 21/03/2566
-6.68% -25.21% 44,772,699 21/03/2566
-6.68% -23.08% 4,211,629 21/03/2566
1.49% -22.14% 600,545,645 21/03/2566
1.49% -24.47% 116,052,018 21/03/2566
1.49% -22.14% 33,211,598 21/03/2566
-6.86% -9.26% 108,518,543 21/03/2566
-6.86% -11.42% 76,238,385 21/03/2566
-6.86% -9.26% 7,844,581 21/03/2566
-3.22% -20.38% 36,934,402 20/03/2566
-3.22% -21.38% 59,219,582 20/03/2566
-3.22% -20.38% 6,501,420 20/03/2566
-3.08% -22.30% 406,926,095 21/03/2566
-3.07% -23.16% 292,989,599 21/03/2566
-3.07% -22.30% 18,532,877 21/03/2566
-3.98% - 206,213,521 21/03/2566
-3.98% - 260,365 21/03/2566
-3.98% - 201,959 21/03/2566
-3.07% -22.30% 8,900,607 21/03/2566
-0.50% -10.22% 9,529,363 20/03/2566
-0.50% -10.22% 17,931,171 20/03/2566
-0.50% -10.22% 278,335 20/03/2566
-0.50% -10.22% 4,769,076 20/03/2566
-7.70% -30.88% 169,544,885 21/03/2566
-7.70% -32.98% 301,683,636 21/03/2566
-7.70% -30.93% 10,552,598 21/03/2566
-7.02% -17.46% 31,100,549 20/03/2566
-7.02% -18.54% 11,071,899 20/03/2566
-7.02% -17.46% 2,661,231 20/03/2566
-6.58% -11.44% 139,351,764 21/03/2566
-6.58% -14.38% 62,519,478 21/03/2566
-6.58% -11.44% 6,748,446 21/03/2566
-4.94% -16.78% 2,245,303 21/03/2566
-4.94% -17.63% 38,031,766 21/03/2566
-4.94% -16.78% 2,942,028 21/03/2566
-7.78% -41.20% 620,808,285 21/03/2566
-7.77% -41.20% 172,164,997 21/03/2566
-7.78% -41.20% 38,113,186 21/03/2566
0.19% 1.27% 14,600,118 20/03/2566
0.19% -0.68% 129,943,850 20/03/2566
0.19% 1.27% 4,204,310 20/03/2566
-2.94% -21.46% 13,078,166 21/03/2566
-2.94% -23.45% 26,824,838 21/03/2566
-2.94% -21.46% 4,043,702 21/03/2566
-8.13% -29.36% 30,151,355 21/03/2566
-8.13% -30.63% 5,827,763 21/03/2566
-8.13% -29.36% 4,932,307 21/03/2566
-9.01% -30.73% 2,348,735 20/03/2566
-3.09% -18.56% 8,163,830 20/03/2566
-3.09% -20.54% 133,200,344 20/03/2566
-3.09% -18.56% 3,322,315 20/03/2566
2.69% -14.27% 263,952,333 21/03/2566
2.69% -15.47% 85,049,277 21/03/2566
2.69% -14.27% 10,194,481 21/03/2566
-15.07% - 57,179,411 21/03/2566
-15.07% - 5,165,977 21/03/2566
-15.07% - 4,074,187 21/03/2566
-6.02% -32.82% 365,962,412 21/03/2566
-6.02% -32.82% 85,163,017 21/03/2566
-6.02% -32.82% 14,941,487 21/03/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.01% -30.73% 18,903,025 20/03/2566
-9.01% -31.66% 192,295,245 20/03/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.19% -4.96% 6,412,971 22/03/2566
5.19% -7.34% 4,933,195 22/03/2566
5.19% -4.96% 2,456,793 22/03/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 6,307,030,256 31/12/2565
0.00% -22.36% 3,730,636,727 31/12/2565
-0.60% -14.45% 1,278,423,797 22/03/2566
-2.50% -15.11% 93,927,157 22/03/2566
-2.50% -15.11% 1,548,523,146 22/03/2566
-2.50% -15.10% 2,661,084 22/03/2566
-0.70% -13.60% 215,653,240 22/03/2566
-0.70% -11.71% 3,546,551 22/03/2566
-0.62% -14.61% 1,842,703,648 22/03/2566
0.00% -37.12% 4,433,537,097 31/12/2565
0.00% 13.94% 8,644,386,787 31/12/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th