LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 192 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% -10.92% 185,719,182 11/04/2567
0.82% -10.96% 25,097,893 11/04/2567
0.82% -10.96% 897,960 11/04/2567
0.83% -10.93% 6,829,557 11/04/2567
0.83% -10.93% 193,537,564 11/04/2567
0.82% -10.96% 3,681,536 11/04/2567
0.24% -9.99% 373,298,304 11/04/2567
0.24% -11.02% 49,283,333 11/04/2567
0.24% -9.99% 5,172,436 11/04/2567
0.24% -9.99% 5,811,332 11/04/2567
0.72% -6.98% 123,807,746 11/04/2567
0.72% -8.06% 49,873,588 11/04/2567
0.72% -6.99% 4,710,041 11/04/2567
0.80% -7.02% 133 11/04/2567
0.72% -6.99% 12,564,558 11/04/2567
0.92% -9.81% 32,403,973 11/04/2567
0.92% -11.17% 17,469,039 11/04/2567
0.92% -9.81% 7,980,076 11/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.80% 1,237,119,694 11/04/2567
0.18% 1.91% 338,315,363 11/04/2567
0.20% 2.07% 940,709,344 11/04/2567
0.17% 1.81% 766,002,947 11/04/2567
0.17% 1.87% 1,717,124,996 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% 1.49% 123,386,301 11/04/2567
-0.09% 1.49% 730,535 11/04/2567
-0.18% 1.50% 102,053 11/04/2567
-0.19% 1.63% 660,096,657 11/04/2567
-0.18% 1.49% 2,758,721 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.04% 3.69% 260,221,846 11/04/2567
1.00% 3.35% 206,049,331 11/04/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
0.18% - 650,565,627 11/04/2567
0.17% - 650,487,888 11/04/2567
0.16% - 810,547,905 11/04/2567
- - 365,986,703 11/04/2567
0.17% 2.13% 156,894,513 11/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
18.82% 87.79% 19,647,925 26/03/2567
0.98% - 116,692,456 11/04/2567
1.38% - 210,582,010 11/04/2567
-1.04% -10.04% 149,457,857 11/04/2567
-0.27% -3.45% 333,863,042 11/04/2567
5.71% 5.32% 33,965,149 11/04/2567
5.71% 3.29% 6,431,787 11/04/2567
5.71% 5.32% 11,161,694 11/04/2567
-0.18% -9.62% 177,150,284 11/04/2567
-0.31% -7.99% 179,335,436 11/04/2567
-0.01% -1.79% 3,417,249,102 29/03/2567
-0.50% -5.46% 70,320,731 11/04/2567
-0.27% -2.15% 96,922,670 11/04/2567
-0.27% -2.15% 65,885,049 11/04/2567
-0.27% -2.15% 5,304,133 11/04/2567

กองทุนรวม SSF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.15% -24.52% 234,720 10/04/2567
1.15% -24.56% 1,349,927 10/04/2567
-3.62% 21.65% 2,035,824 10/04/2567
-3.62% 20.07% 2,266,927 10/04/2567
0.82% 13.81% 444,752 10/04/2567
0.82% 13.80% 770,358 10/04/2567
2.64% 6.43% 1,268,433 10/04/2567
2.64% 6.43% 1,787,516 10/04/2567
-0.06% 19.58% 15,782,976 10/04/2567
-0.06% 19.58% 17,443,594 10/04/2567
0.36% 15.64% 270,447 10/04/2567
0.36% 15.57% 1,492,234 10/04/2567
-3.76% - 182,468 10/04/2567
-3.76% - 165,309 10/04/2567
0.16% 1.80% 4,377,583 11/04/2567
0.22% -8.81% 1,177,172 11/04/2567
0.22% -8.81% 2,177,393 11/04/2567
-0.35% -8.10% 105,176,581 11/04/2567
0.20% 2.06% 2,388,649 11/04/2567
0.72% -6.98% 25,881,233 11/04/2567
0.72% -7.01% 18,201,997 11/04/2567
0.82% - 10,693 10/04/2567
0.87% - 3,835 10/04/2567
0.91% 25.56% 510,257 10/04/2567
0.91% 25.56% 267,185 10/04/2567
-0.54% 17.15% 2,658,184 09/04/2567
-0.54% 17.14% 2,329,921 09/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% -8.72% 46,751,069 11/04/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.19% -9.85% 28,613,451 11/04/2567
-0.19% -10.69% 47,500,622 11/04/2567
-0.35% -8.22% 252,410,480 11/04/2567
0.69% -7.34% 53,812,578 11/04/2567
0.69% -8.31% 82,511,803 11/04/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.93% -25.46% 20,744,399 10/04/2567
-1.02% -9.79% 305,750,538 11/04/2567
0.00% 19.69% 193,279,279 10/04/2567
0.46% 2.44% 21,881,873 09/04/2567
-0.42% 1.04% 560,730,174 11/04/2567
0.14% 1.43% 45,672,192 11/04/2567
-0.38% -7.50% 290,193,086 11/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
79 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 60,544,696 10/04/2567
- - 2,515,328 10/04/2567
1.15% -24.50% 179,513,100 10/04/2567
1.15% -24.50% 95,840,194 10/04/2567
1.15% -24.50% 18,414,045 10/04/2567
-3.62% 21.60% 440,626,921 10/04/2567
-3.62% 20.13% 89,503,990 10/04/2567
-3.62% 21.61% 8,509,640 10/04/2567
-0.67% 21.11% 37,947,271 10/04/2567
-0.67% 19.76% 100,421,427 10/04/2567
-0.67% 21.11% 4,502,079 10/04/2567
-0.67% 21.11% 3,236,935 10/04/2567
0.82% 13.80% 10,598,826 10/04/2567
0.82% 13.78% 17,578,080 10/04/2567
0.82% 13.80% 123,041 10/04/2567
2.54% 6.15% 13,635,078 10/04/2567
2.54% 6.17% 41,729,764 10/04/2567
2.54% 6.15% 4,150,660 10/04/2567
-2.67% 12.62% 634,145,678 10/04/2567
-2.67% 12.61% 98,278,826 10/04/2567
-2.67% 12.61% 37,695,326 10/04/2567
2.64% 6.43% 87,501,079 10/04/2567
2.64% 6.44% 54,757,181 10/04/2567
2.64% 6.43% 7,994,437 10/04/2567
0.62% 8.35% 40,884,541 09/04/2567
0.62% 8.35% 42,973,192 09/04/2567
0.62% 8.35% 7,107,589 09/04/2567
-0.05% 19.58% 774,701,895 10/04/2567
-0.06% 18.44% 315,340,544 10/04/2567
-0.06% 19.58% 19,807,756 10/04/2567
0.36% 15.64% 60,295,169 10/04/2567
0.37% 14.30% 289,668 10/04/2567
0.36% 15.64% 285,562 10/04/2567
-0.05% 19.58% 9,522,897 10/04/2567
0.42% 2.33% 9,342,442 09/04/2567
0.43% 2.33% 18,513,702 09/04/2567
0.42% 2.33% 277,834 09/04/2567
0.42% 2.33% 4,687,686 09/04/2567
-1.33% 10.57% 140,328,614 09/04/2567
-1.32% 10.61% 266,046,485 09/04/2567
-1.32% 10.58% 11,395,403 09/04/2567
3.63% 12.47% 41,219,586 09/04/2567
3.63% 12.46% 10,912,425 09/04/2567
3.63% 12.47% 1,855,638 09/04/2567
-3.76% 5.69% 183,046,273 10/04/2567
-3.76% 5.69% 52,999,128 10/04/2567
-3.76% 5.69% 8,080,526 10/04/2567
0.89% 26.64% 14,798,268 10/04/2567
0.89% 26.62% 29,208,975 10/04/2567
0.89% 26.64% 4,388,233 10/04/2567
-5.32% 18.82% 661,756,987 10/04/2567
-5.32% 18.80% 176,852,142 10/04/2567
-5.32% 18.82% 43,747,772 10/04/2567
-0.18% 21.90% 2,138,588 09/04/2567
-0.18% 21.90% 43,313,536 09/04/2567
-0.18% 21.90% 751,071 09/04/2567
-0.10% - 36,617,274 09/04/2567
-0.10% - 3,124,705 09/04/2567
-2.21% 14.73% 94,037,779 10/04/2567
-2.21% 13.35% 20,954,066 10/04/2567
-2.21% 14.73% 3,724,666 10/04/2567
1.29% 0.26% 27,873,137 09/04/2567
1.29% 0.24% 5,090,504 09/04/2567
1.29% 0.26% 5,191,630 09/04/2567
1.49% 1.99% 2,429,258 09/04/2567
-2.46% 31.33% 20,493,211 09/04/2567
-2.46% 29.94% 153,561,601 09/04/2567
-2.46% 31.32% 4,508,442 09/04/2567
-3.30% 46.83% 209,660,241 10/04/2567
-3.30% 45.41% 83,403,372 10/04/2567
-3.30% 46.83% 7,021,754 10/04/2567
0.82% - 213,408,388 10/04/2567
0.82% - 3,008,236 10/04/2567
0.91% 25.56% 63,959,165 10/04/2567
0.91% 25.56% 2,552,676 10/04/2567
0.91% 25.56% 3,491,302 10/04/2567
-0.54% 17.15% 287,812,948 09/04/2567
-0.54% 17.21% 78,863,261 09/04/2567
-0.54% 17.15% 13,571,453 09/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% 1.97% 38,678,620 09/04/2567
1.49% 1.97% 144,845,136 09/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.84% - 5,720,416 11/04/2567
6.84% - 3,118,166 11/04/2567
6.84% - 2,911,516 11/04/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,245,478,816 31/12/2566
- - 3,751,247,794 31/12/2566
-0.60% -14.45% 1,008,622,359 11/04/2567
-2.50% -15.11% 24,111,825 11/04/2567
-2.50% -15.11% 1,023,399,083 11/04/2567
-2.50% -15.10% 1,400,632 11/04/2567
-0.70% -13.60% 151,277,036 11/04/2567
-0.70% -11.71% 2,613,903 11/04/2567
-0.62% -14.61% 1,441,681,228 11/04/2567
- - 4,252,733,301 31/12/2566
- - 8,095,494,906 31/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th