เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน (บุคคลธรรมดา)
ธนาคาร
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
01/02/2559  ถึง  ติดต่อธนาคาร
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
100,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
7 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
7 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.65 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
บุคคลธรรมดา ยกเว้นผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
เงื่อนไขอื่นๆ
- สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้
- ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
ที่มา
https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=255&PName=personal
อัพเดทวันที่ 26 มกราคม 2560, เวลา 14:23:57