PRINCIPAL 70LTFD-T
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กรกฎาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4454 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
195,609,294 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง