tsp3-balancer
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 มิถุนายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3401 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4345 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,219,834,262 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง