T-ES-GSBOND
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝง
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4961 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6012 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
782,225,552 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง