T-ES-CHINA A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน UBS (Lux)IS - China A Opportunity กองทุนหลัก ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศจีน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (EPM) บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 มีนาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.5229 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.6208 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,825,000,199 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง