กองทุนรวมไม่ใช่หน่วยภาษี
ดังนั้นรายได้หรือเงินได้ที่กองทุนรวมได้รับไม่ว่าจะเป็น เงินปันผล ดอกเบี้ย กำไรจากการซื้อขายหุ้น หรือตราสารหนี้จึงได้รับยกเว้นภาษี
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาศัยอยู่ภายในประเทศนั้น มีภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้
ที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ดังนี้
เงินปันผล
ที่ได้รับจากกองทุนรวมต้องเสียภาษี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หรือ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่นำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หากฐานภาษีสูงกว่า 10% แนะนำให้หัก ณ ที่จ่าย)
กำไรส่วนเกินทุน
ไม่ต้องเสียภาษี
อย่างไรก็ดี ในกรณีของกำไรส่วนเกินทุนของ RMF หรือ LTF ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป ตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี
แหล่งที่มา
www.start-to-invest.com