กองทุนรวมมีความน่าสนใจหลายประการ ลองมาดูเหตุผลที่เราเลือกกองทุนในกองทุนรวม
มืออาชีพ
มี บลจ. เป็นผู้ดูแลการบริหารเงินลงทุนให้ หากผู้ลงทุนไม่มีความชำนาญในการลงทุน
กระจายความเสี่ยง
บลจ. จะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงได้
มีเงินน้อยก็ลงทุนได้
ง่ายต่อการเริ่มต้นลงทุน บางกองทุนรวมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงหลักพันบาท
ปลอดภัยด้วยกลไกปกป้อง
สำนักงาน กลต. ได้วางกลไกให้ บลจ. บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และยังต้องมี ผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการทำงานของ บลจ. ให้เป็นไปตามที่ กำหนดในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์อีกด้วย
สะดวกสบาย
ซื้อขายง่าย ทั้งผ่านตัวแทนขายของ บลจ. ATM หรือ Internet เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมก็ยังมีประเด็นที่ควรรับทราบ เช่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเองได้ แต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะตัดสินใจแทน ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
บลจ. มีการเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภทจากกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เท่ากับว่าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทางอ้อมให้กับ บลจ. เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายใน การสอบบัญชี เป็นต้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนรวม เฉพาะกำไรส่วนเกินทุน หรือเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการออกเสียงลงมติในเรื่องสำคัญของกองทุนรวมเท่านั้น ไม่รวมถึงผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ กองทุนรวมไปลงทุน(เช่น สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น หากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น)
แหล่งที่มา
www.start-to-invest.com