คุณเหมาะกับกองทุนรวมหรือไม่
คุณอยากให้มืออาชีพบริหารเงินออม/เงินลงทุนแทน เนื่องจากคุณไม่ค่อยชำนาญเรื่องการลงทุน
คุณอยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างใกล้ชิด
คุณเข้าใจความเสี่ยงของกองทุนรวม และรู้ว่าแม้จะมีมืออาชีพมาจัดการให้ ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสไม่ได้ ผลตอบแทนตามที่คาดไว้
คุณมีเงินไม่มาก แต่อยากกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินที่หลากหลาย
คุณอยากประหยัดภาษี
หากตอบใช่เป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าคุณเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวม ลองสำรวจและประเมิน
ความพร้อมของตัวเองเพิ่มอีกนิดตามขั้นตอนต่อไปนี้
สำรวจว่ามีเงินเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ และไม่ควรกู้เงินมาลงทุน
รู้เป้าหมายในการลงทุนของตนเองชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการใช้เงิน และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง รวมทั้งผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่สอดคล้องกับลักษณะของตนเอง เช่น หากรับความเสี่ยง ไม่ได้มาก ยอมรับผลตอบแทนที่ไม่สูงมากแต่อาจสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และต้องการสภาพคล่องที่จะขายคืน หน่วยลงทุนได้ตลอดเวลาหากต้องการใช้เงิน ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี หากปัจจัยเหล่านี้มีความขัดแย้งกัน เช่น ต้องการได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ แต่กลัวความเสี่ยง ก็อาจจะทำให้ทางเลือกในการลงทุนของเราเป็นไปได้ยาก อาจต้องมีการปรับเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงรวมทั้ง ผลตอบแทนที่คาดหวัง ให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันด้วย
ทำการบ้านเพื่อดูว่ามี บลจ. รายไหนเสนอขายกองทุนรวมที่เราสนใจ และ ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องศึกษาและ ทำความเข้าใจรายละเอียดของกองทุนรวมนั้นอย่างถ่องแท้ในทุกๆ ด้าน
เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่นติดตามการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมออีกด้วย จะได้ปรับแผนการลงทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เมื่อพบว่ากองทุนรวมเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านแล้ว ลองตามมาศึกษาข้อมูลเรื่องกองทุนรวมแบบเจาะลึกกันอีกสักนิดในหัวข้อต่อๆไป เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนของคุณในครั้งนี้คุ้มค่า
แหล่งที่มา
www.start-to-invest.com