KT-PROPERTY-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
12 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2554
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
1,000,000,000 บาท
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผล
ตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้
หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565, เวลา 13:18:21