KTFFE129
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์129 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยง 100%
วันที่เริ่มเสนอขาย
23 - 29 พฤศจิกายน 2565
ผลตอบแทนคาดการณ์
ประมาณ 1.40 % ต่อปี
อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน
จำนวนเงินทุนของโครงการ
5,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565, เวลา 10:43:20