กรุงศรีตราสารหนี้ 6M20 (KFFIX6M20)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
23 พฤษภาคม 2555, 20.35
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 3.20 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.20 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
22 - 28 พฤษภาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KrungsriAsset
23 พฤษภาคม 2555, 20:35