กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M1 (TGOV3M1)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
11 พฤษภาคม 2555, 11.55
SHARE |
ประเภท
เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น ลงทุนในตราสารภาครัฐ และหรือเงินฝาก รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน ขนาดกองทุน 5,000 ล้านบาท (กองทุนเปิด)


อายุโครงการ
ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุโครงการ


ผลตอบแทน
ประมาณ 2.80 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
รอบนี้ วันที่ 4 - 14 พฤษภาคม 2555
รอบถัดไป วันที่ 3 -10 สิงหาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน, หนังสือชี้ชวน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
THANACHART FUND
11 พฤษภาคม 2555, 13:03