กองทุนเปิดธนชาต FixedIncome17 (TFixedIncome17)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
11 พฤษภาคม 2555, 11.46
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้อายุโครงการจะไม่เกิน 7 เดือน และไม่ต่ำกว่า 5 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.25 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
9 - 14 พฤษภาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน, หนังสือชี้ชวน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
THANACHART FUND
11 พฤษภาคม 2555, 12:11