กองทุุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M19 (KFFIX6M19)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
10 พฤษภาคม 2555, 9.34
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 3.30 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.30 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
9 - 14 พฤษภาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KrungsriAsset
10 พฤษภาคม 2555, 09:34