กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
28 เมษายน 2555, 10.53
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน
และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


อายุโครงการ
ไม่กำหนด


นโยบายปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล


นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน


วันที่เริ่มเสนอขาย
2 - 9 พฤษภาคม 2555


โปรโมชั่นพิเศษ - เมื่อลงทุนในช่วง 2 - 9 พฤษภาคม นี้
1. ลดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า เหลือ 1.0% (จากเดิม 1.5%)
2. ทุกๆ ยอดหน่วยลงทุน 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สรุปสาระสำคัญของกองทุน , หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ ตารางแสดงวันหยุดของ KF-US
แหล่งข่าว
KrungsriAsset
28 เมษายน 2555, 10:58