กองทุนเปิดกรุงไทยฟิกซ์อินคัม 2 (KTFI2)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
18 เมษายน 2555, 18.56
SHARE |
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.25 ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
ระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2555


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KTAM
18 เมษายน 2555, 18:56