กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 14/12 (B-Fixterm 14/12)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
04 เมษายน 2555, 17.45
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.30 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
4 เมษายน - 12 เมษายน 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน
แหล่งข่าว
BBLAM
04 เมษายน 2555, 17:45