กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M14 (KFFIX6M14)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
04 เมษายน 2555, 15.40
SHARE |
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่าอัตราร้อยละ 3.35 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก


จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม


นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ


นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล


วันที่เริ่มเสนอขาย
ระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2555


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

แหล่งข่าว
KrungsriAsset
04 เมษายน 2555, 15:40