กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M13 (KFFIX6M13)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
29 มีนาคม 2555, 22.28
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.35 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KrungsriAsset
29 มีนาคม 2555, 22:28