กองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 5 (KT-TRIGGER5)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
26 มีนาคม 2555, 11.57
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)


อายุโครงการ
ไม่กำหนดอายุโครงการ


ผลตอบแทน
ประมาณ 8 % ใน 8 เดือน


วันที่เริ่มเสนอขาย
26 มีนาคม - 3 เมษายน 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KTAM
26 มีนาคม 2555, 11:57