กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 (KFFIF1Y2)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
22 มีนาคม 2555, 14.51
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 4.00 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก


อายุโครงการ
ประมาณ 1 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.90 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
20 - 26 มีนาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ


แหล่งข่าว
KrungsriAsset
22 มีนาคม 2555, 14:51