กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 31 (KTSUPB31)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
22 มีนาคม 2555, 14.42
SHARE |
ประเภท
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)


อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม


ผลตอบแทน
ประมาณ 3.35 % ต่อปี


วันที่เริ่มเสนอขาย
21 - 27 มีนาคม 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนะนำกองทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
แหล่งข่าว
KTAM
22 มีนาคม 2555, 14:43