T-NGRMF
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 ธันวาคม 2544
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.9687 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.9688 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,686,131,499 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง