T-ES-ChinaA-RMF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity กองทุนหลัก ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (EPM) บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 พฤศจิกายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.3748 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.3749 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
555,380,648 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง