TMBWDEQ
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนใน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ที่ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI WORLD NET TOTALRETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย Lyxor
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 สิงหาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
24.9343 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.9844 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,293,824,955 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง