TMBJE
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน - กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 กุมภาพันธ์ 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
20.6352 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
20.8417 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
318,917,290 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง