T-GlobalEnergy
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 พฤศจิกายน 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.8034 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.8656 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
138,277,148 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง