T-PPSD
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง และให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 สิงหาคม 2535
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0428 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1073 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
622,532,285 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง