KFCYBER-A
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2566
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 35.84 -0.92 N/A
3 ปี - - N/A
5 ปี - - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง