T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2567
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 13.11 -0.99 N/A
3 ปี 13.23 -0.83 N/A
5 ปี 16.61 -0.39 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง