T-EuropeEQ
กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2567
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 11.47 1.27 N/A
3 ปี 14.40 0.37 N/A
5 ปี 18.22 0.34 N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง