ABFC
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น - การลงทุนในตราสารทุน จะมุ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มและปัจจัยพื้นฐานดี - การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ จะลงทุนทั้งทางภาครัฐบาล
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 พฤษภาคม 2546
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.5552 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
163,971,157 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/06/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง