TCHTECH-SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน Invesco ChinaTechnology ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 กุมภาพันธ์ 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9700 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9701 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
51,493,583 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/03/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง