TMSLTF-B
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Small - Mid Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอและ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีรวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 กันยายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.6564 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
14,456,391 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/03/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง