TISTECH-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือบริษัทที่เป็นผู้นาหรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 กันยายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.8510 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.9896 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
524,605,392 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง