SCBSPICYA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 กรกฎาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2008 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3100 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
46,366,512 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง