SCBCLASSICA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่มีสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 กรกฎาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9218 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0281 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
356,176,623 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง