SCBWINA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD (กองทุนหลัก) Class I2 USD กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงุทนของกองทุน เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินทั่วโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างทางและการเติบโตของเงินทุนระยะยาวจากการลงทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กรกฎาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3928 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5597 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
812,363,737 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง