SCBPIND
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund -Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property หน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 สิงหาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9511 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0577 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,726,625,619 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง