SCBOPPR
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) Class Institutional USD Accumulation กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจํานวนเงินต้นที่แน่นอน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 มีนาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5395 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6417 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,135,028 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/12/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง