SCBLEQ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) ได้แก่ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย AllianceBernstein L.P. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 เมษายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4047 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5878 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
631,171,518 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง